Cesta k mentálnemu zdraviu

O nás

Iniciatíva OZ Cesta k mentálnemu zdraviu bolo zriadené Psychiatrickou klinikou Lekárskej fakulty UK a UNB. Prostredníctvom tejto platformy chceme prispieť k podpore, osvete, prevencii v oblasti problematiky mentálneho zdravia a psychiatrie. Realizujeme sa v nasledujúcich oblastiach:

Vzdelávanie

Poskytujeme vzdelávanie zamerané na podporu mentálneho zdravia a prevenciu duševných porúch. Vzdelávacie programy realizujeme formou prednášok, publikácií a webovej stránky.

Výskum

Podporujeme výskumné a vzdelávacie aktivity v celej oblasti klinickej psychiatrie.

Poradenstvo

Realizujeme sociálne poradenstvo pre ľudí s duševnými poruchami. Informuje odbornú a laickú verejnosť o aktuálnych poznatkoch v oblasti mentálneho zdravia a psychiatrie.

Zlepšovanie podmienok liečby

Zlepšujeme podmienky liečby pre našich pacientov a podporujeme vybavenie kliniky s orientáciou na rozvíjanie aktivít pre pacientov.

Podpora odborných aktivít

Podporujeme odborné aktivity pre lekárov, sestry a špecializovaných odborníkov v oblasti duševného zdravia so zameraním na rozvoj vedomostí a zručností v oblasti diagnostických, liečebných a rehabilitačných postupov.

Pomoc pri získavaní grantov

Poskytujeme pomoc pri získavaní grantov určených na výskum a realizáciu opatrení v oblasti duševného zdravia od domácich a zahraničných inštitúcií a jednotlivcov.