Cesta k mentálnemu zdraviu

Safewards - ľudskosť nadovšetko

Model Safewards ponúka vedecky overené a efektívne intervencie na vytváranie pozitívnej, ľudskej a dôstojnej atmosféry na psychiatrických oddeleniach. Zavedenie modelu Safewards na Slovensku môže pomôcť k zvýšenej spokojnosti pacientov na oddeleniach, k zníženiu stigmatizácie odboru a celkovej humanizácii.

Safewards - Ilustrácia

Čo je safewards?

Model Safewards je vedecky overená metodika, určená primárne pre psychiatrické oddelenia, ktorej cieľom je vytvorenie bezpečného, pokojného a pozitívneho prostredia na oddelení. Prvýkrát bola predstavená v roku 2014. Profesor Len Bowers spolu so svojím tímom z Kings College v Londýne skúmali základné zdroje konfliktov na psychiatrických oddeleniach, ako i možné reakcie personálu. Na základe dlhoročného výskumu navrhli konkrétne intervencie, ktorých cieľom je minimalizovanie výskytu konfliktov a nežiadúcich udalostí na oddelení, ako i následného používania obmedzovacích opatrení. Model Safewards je v súčasnosti využívaný v mnohých krajinách, napríklad vo Veľkej Británii, Austrálii, Nemecku, Dánsku, Holandsku, Poľsku a v Českej republike.

Výskumy preukázali, že model Safewards a jeho intervencie sú efektívne v redukcii konfliktných situácií ako i v redukcii obmedzujúcich a kontrolujúcich praktík. Ďalej sa ukázal pozitívny vplyv na zdravotný personál ako i pacientov v zmysle vyššieho pocitu bezpečia a pozitívneho prežívania na psychiatrickom oddelení.

Model Safewards sa skladá z 10 intervencií

1. Spoznávajme jeden druhého

Pacientom na oddelení je k dispozícii zložka s medailónkami personálu oddelenia, na ktorých sú uvedené napríklad ich záujmy, čo majú radi a pod. Cieľom intervencie je podporenie vzájomného osobného kontaktu medzi pacientmi a personálom a ponuka konverzačných tém k neformálnemu rozhovoru. Personál je rovnako vedený k tomu, aby získaval od pacientov informácie osobnej povahy, ktoré môžu prispieť k tvorbe partnerského vzťahu.

2. Vyjasnenie vzájomných očakávaní

Proces vyjasňovania vzájomných očakávaní medzi pacientmi navzájom, ako i medzi pacientmi a personálom je založený na vzájomnom rešpekte a na podpore. Výstup je v písomnej forme zverejňovaný na oddelení. Ide o zoznam dohodnutých pravidiel. Vzišiel zo spoločného stretnutia pacientov a personálu, prispôsobuje sa aktuálnej situácii na oddelení. Nejde o pravidlá stanovené personálom. Slúži pacientom, personálu i návštevám k vyjasneniu si „ako to tu chodí“ aby nedochádzalo k neuvedomovanému narušovaniu poriadku a vzájomných hraníc.

3. Pozitivita a ocenenie

Pri odovzdávaní si služby dbá zdravotný personál na to, aby o pacientoch nehovoril len negatívne (poukazovanie na problémy). Personál by mal zmieňovať aj pozitívne prvky, napríklad čo sa dnes pacientovi podarilo a pod. K negatívnym komentárom by mal vždy doplniť profesionálne vysvetlenie prečo sa pacient tak správa.

4. Vľúdne vyjadrovanie

Zásady pre ústretové riešenie vzájomných požiadaviek a potrieb pacientov s cieľom vytvoriť na oddelení „kultúru vyhovenia“. Zahŕňa tipy pre komunikáciu vytlačené na malých plagátoch, ktoré sú priebežne zverejňované v pracovniach sestier.

5. Kruh vzájomnej pomoci

Dobrovoľné stretnutie pacientov a zamestnancov o tom, ako sa môžu pacienti navzájom podporovať. Stretnutie má štruktúrovanú agendu (poďakovanie, novinky, návrhy, žiadosti o pomoc a ponuku pomoci) smerujúcu k dohodám o vzájomnej podpore. Cieľom je podpora svojpomoci na oddelení. Personál aktívne vedie pacientov k tomu, aby si navzájom pomáhali, napríklad sprevádzanie na vychádzke, zahranie si spoločenskej hry. 

6. Upokojovanie situácie

Prítomnosť personálu po konfliktnom incidente pacientov na oddelení s cieľom ošetriť rozjatrené emócie, poskytnúť vysvetlenie konfliktu a atmosféru bezpečia. Personál musí venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí sú svedkami nepríjemných udalostí na oddelení, napríklad sú svedkami príjmu nespolupracujúceho pacienta a situácii nerozumejú. Personál musí byť pacientom dostupný a vhodným spôsobom situáciu vysvetľovať.

7. Zmierňovanie dopadu zlých správ

Personál si musí byť vedomý udalostí a správ, ktoré môžu u pacienta vyvolať podráždenie (napríklad telefonát s rodinou, neželané správy od liečebného tímu). V týchto situáciách musí personál schopný proaktívne a vhodným spôsobom pacienta podporiť.

8. Pomôcky pre upokojenie

Krabica relaxačných a rozptyľovacích pomôcok v situácii rastúceho podráždenia napríklad antistresové loptičky, upokojujúca hudba, pohmatovo príjemné prikrývky. Cieľom tejto intervencie je ponúknuť alternatívne zdroje k zníženiu napätia a využitie pacientových zdrojov k sebaovládaniu.

9. Deeskalácia

Zásady pre deeskaláciu spusteného konfliktu a plánovaný proces upokojovania pacienta v troch fázach. Plagát na ktorom sú princípy a postup je umiestnený v pracovne sestier. Pracovník, ktorý je zodpovedný za toto opatrenie sa pravidelne venuje rozvoju deeskalačných schopností u ostatných kolegov.

10. Odkazy pri prepustení

Verejný priestor na oddelení, napríklad nástenka, určený k zdieľaniu pozitívnych odkazov od prepustených a pacientov, ktorí popisujú pozitívnu skúsenosť s pobytom na oddelení a dodávajú hospitalizovaným pacientom nádej.

Ukázalo sa, že hoci boli tieto intervencie primárne rozvinuté pre prácu s psychiatrickými pacientmi, majú oveľa širšie uplatnenie. V mnohých spôsoboch tieto intervencie posilňujú existujúce princípy dobrej sesterskej praxe, napríklad dôstojné a ľudské jednanie v rámci starostlivosti o pacienta, prevzatie zodpovednosti za poskytovanú starostlivosť.

 

Model Safewards ponúka vedecky overené a efektívne intervencie na vytváranie pozitívnej, ľudskej a dôstojnej atmosféry na psychiatrických oddeleniach. Zavedenie modelu Safewards na Slovensku môže pomôcť k zvýšenej spokojnosti pacientov na oddeleniach, k zníženiu stigmatizácie odboru a celkovej humanizácii.

Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., prednostka PK LFUK a UNB a hlavná odborníčka pre psychiatriu, spolu s krajskými odborníkmi MZ SR pre psychiatriu, pozvala psychiatrické kliniky lekárskych fakúlt na Slovensku, aby sa pripojili v spoločnom projekte zavedenia modelu Safewards na psychiatrických oddeleniach. Tým sa prihlásili k prekonávaniu stigmy našich pacientov a prispeli k humanizácii ústavnej psychiatrickej starostlivosti.

 

Dňom 29.9.2022 začíname s modelom Safewards na oddeleniach Psychiatrickej kliniky LFUK a UNB. Po prednáške doc. MUDr. Izákovej, PhD. a workshope doc. Mgr. Dubovcovej, PhD., MPH sme inštalovali na oddelení „Strom odkazov“, na ktorom budú pacienti umiestňovať svoje postrehy na podporu spolupacientov.

Veríme, že týmto gestom naštartujeme pozitívne zmeny a budeme príkladom aj pre ďalšie psychiatrické oddelenia. Spoločne tak prispejeme k vyššej spokojnosti pacientov, k lepšej účinnosti liečby, skráteniu hospitalizácií, väčšej pohode na pracovisku a aj k zvýšeniu záujmu o prácu na psychiatrickom oddelení.

Mnohí pacienti prichádzajú na lôžkové oddelenie v akútnom stave, stave hlbokej beznádeje a s obavami. Nevedia, čo očakávať, svoje pocity často maskujú hnevom a rozhorčením voči personálu a nemocnici. Existuje mnoho spôsobov, ako pomôcť pacientom znovu získať nádej a porozumieť, prečo je prijatie do nemocnice dôležité a dobré. Podstatné je predovšetkým správať sa k nim starostlivo, venovať sa im a načúvať ich obavám. Tento nástroj je ďalšou metódou, ako pacientom dod

Strom úprimnosti – Odporúčanie pre personál

Existuje niekoľko spôsobov, ako si ho viete zabezpečiť a umiestniť aj vo vašich priestoroch.

Pozrite si možnosti ako Strom odkazov získať