Cesta k mentálnemu zdraviu

Arteterapia - umenie, ktoré lieči

Objavte liečivé účinky výtvarného umenia. Navštívte arteterapeutické workshopy, ktoré poriada naše OZ. Workshopy sú určené pre zdravotníkov.

Arteterapia - Ilustrácia

Čo je arteterapia?

Arteterapia je odbor v psychoterapií, ktorý využíva výtvarné umenie ako prostriedok liečby. Vo všeobecnosti sa rozlišujú dva základné prúdy – arteterapia a artpsychoterapia. Pri arteterapii sa dôraz kladie na samotnú tvorivú činnosť, ktorá lieči. Výsledky tvorenia sa ďalej neanalyzujú. Artpsychoterapia skúma aj výsledky tvorby a tie ďalej analyzuje a spracováva. Pojem arteterapia zaviedla v 30-tych rokoch minulého storočia v USA Margaret Naumburgová, ktorá sa považuje za pionierku arteterapie. Podľa nej je možné vizuálnu tvorbu použiť ako východisko pre verbálnu komunikáciu: to, čo je skryté, sa takto vysunie do popredia.

Čo je cieľom arteterapie?

Cieľom arteterapeutov je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie je vždy možné vyjadriť slovne. Umožňuje spoznať vlastný potenciál a zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie a podporovať rast osobnosti. Cieľom tu nie je vytvorenie umeleckého diela, ale sebavyjadrenie. Dôraz sa kladie na prežívanie počas tvorby a tiež na to, čo sa snaží klient cez svoje dielo povedať, aké pocity dielom vyjadrí, na výpovednú hodnotu diela. Často odkrýva zážitky alebo vnútorné obsahy, ktoré boli doposiaľ nejasné, nezrozumiteľné, skryté a o ktorých klient nevie hovoriť.

Pre koho je arteterapia vhodná?

Liečba prostredníctvom umenia je vhodná pre každého, kto o ňu prejaví záujem.

Ako arteterapia prebieha?

Arteterapia môže prebiehať individuálne alebo skupinovo. Vykonáva ju školený arteterapeut.

Naše arteterapeutické workshopy

Vďaka grantovej podpore Nadácie SPP sa nám v priebehu roka podarilo zorganizovať sériu workshopov pod názvom “Nájdi svoju tvár cez tvar”. Cieľom projektu je podporiť duševné zdravie zdravotníkov nielen v dobe pandémie. Technikami arteterapie, zvlášť prácou s hlinou môžeme podporiť sebapoznávanie, navodenie rovnováhy a zvýšenie rezistencie voči stresu. Z publikovaných zahraničných prác vyplýva pozitívny vplyv tejto metódy na celkové duševné a fyzické zdravie a aj kvalitu života. Pre veľký záujem by sme po získaní ďalších finančných prostriedkov chceli v realizácii workshopov pokračovať. Touto cestou sa chceme poďakovať Nadácii SPP za prejavenú dôveru a finančnú podporu projektu.

Pre zdravotnícky personál poriadame arteterapeutický workshop s názvom „Nájdi svoju tvár cez tvar“. Ide o zážitkový workshop pri práci s hlinou. Počas worshopu Vás čaká pohľad na pracovný stres a jeho zvládnutie.

Arteterapeutický workshop – „Nájdi svoju tvár cez tvar“
Arteterapia môže zachrániť život. Prečítajte si rozhovor s akademickou sochárkou Jaroslavy Šickovej-Fabrici, aby ste zistili, prečo sa oplatí arteterapiu vyskúšať, i s čím všetkým môže človeku pomôcť.

Arteterapia môže zachrániť život 
Na našej kliniky využívame arteterapiu, ako podpornú metódu pri liečbe našich pacientov. Pozrite si práce našich pacientov, ktoré boli počas tejto terapie vytvorené.

Galéria diel našich pacientov