Cesta k mentálnemu zdraviu

Arteterapia môže zachrániť život

7.augusta 2022
Arteterapia môže zachrániť život - Ilustrácia

Pandémia koronavírusu, prebiehajúci vojnový konflikt u našich susedov i mimoriadny nárast životných nákladov. Toto všetko silno vplýva na psychické zdravie, hoci si to možno ani naplno neuvedomujeme. Jednou z ciest, ako získať rovnováhu v živote späť a zbaviť sa všadeprítomného stresu, je arteterapia. Nedávno sme navštívili ateliér akademickej sochárky Jaroslavy Šickovej-Fabrici, aby sme zistili, prečo sa oplatí arteterapiu vyskúšať, i s čím všetkým môže človeku pomôcť.

O arteterapii sa neraz rozpráva, napriek tomu mnohí netušia, čo presne si pod týmto výrazom môžu predstaviť. Je to preto, že má viacero významov. V širšom zmysle slova znamená liečbu všetkými druhmi umenia, teda hudbou, divadlom, literatúrou, tancom. V  užšom význame slova znamená liečbu výtvarným umením, ktorú vykonáva na túto činnosť špeciálne školená osoba – arteterapeut.

Pomoc cez umenie

„Všetkých arteterapeutov bez rozdielu ich orientácie spája spoločný cieľ – pomôcť klientovi prostredníctvom umenia a z neho odvodenými technikami byť kreatívny, autentický, dokázať komunikovať o svojich problémoch, a tým ich zároveň aj riešiť, kompenzovať hendikep, zmierniť bolesť tela i duše, pochopiť lepšie svoj život, zlepšiť sebahodnotenie, zvýšiť sebavedomie, alebo ,len‘ obohatiť osobnosť klienta,“ vysvetľuje slovenská odborníčka na arteterapiu, výtvarníčka a pedagogička Jaroslava Šicková-Fabrici. Stretnutie s arteterapeutom nemá jasne danú formu, pretože existuje viacero arteterapeutických východísk. Individuálna arteterapia prebieha s  jedným klientom pravidelne, obyčajne dlhodobo a  najdôležitejší prvok je v nej arteterapeutický vzťah medzi arteterapeutom a klientom. Vzniknuté dielo sa nehodnotí, dôležitejší je proces jeho vzniku.

„Arteterapia je pomerne mladá hraničná disciplína na pomedzí umenia a vied, ktorá sa študuje na univerzitách po celom svete. Jej absolventi musia byť „doma“ aj v umení aj vo vede - konkrétne v psychológii, pedagogike, špeciálnej či liečebnej, prípadne vo filozofi i, v teológii či medicíne.“
„Najčastejšie medzi odborníkmi, ktorí sa venujú arteterapii, nájdeme pedagógov, liečebných a špeciálnych pedagógov, psychológov, ale aj zdravotníckych pracovníkov či výtvarníkov. Majú za sebou štúdium, ktoré im poskytlo teoretické vedomosti, praktické zručnosti i zážitkové skúsenosti pre prácu s klientmi.“
„Kurzy arteterapie prebiehajú online i naživo, často pod hlavičkou občianskych združení a neziskových organizácií zastrešujúcich odborníkov.“

Skúste worshop

Mnoho ľudí príde do prvého kontaktu s arteterapiou formou workshopu. Ten sa od dlhodobej arteterapeutickej intervencie líši. Obyčajne sa na ňom stretáva viac ľudí s rôznorodými problémami a na riešenie problémov jednotlivca neostáva čas ani dostatok intimity. Hoci sa  na  prvý pohľad zdá, že sa človek na workshope hrá s hlinou, kreslí si alebo robí inú umeleckú aktivitu, vo svojom vnútri môže prežívať rôzne emócie alebo sa mu vynárajú najrôznejšie spomienky. „Podľa výskumov sú umelecké aktivity neverbálneho charakteru jedinečné napr. pri eliminácii traumy či spomienok na  násilie. Tie sa „ukladajú“ v  mozgu v obrazoch, a  nie v  slovách, a preto sa tou istou cestou, teda neverbálnou, dajú vo farbách, výtvarných metaforách a v symboloch ľahšie v terapii uchopiť a spracovávať. Vieme tak zbavovať klienta nepríjemných spomienok, ktoré ho prenasledujú celý život,“ vysvetľuje procesy, ktoré sa odohrávajú v človeku arteterapeutka. Zaujímavé sú aj vedecké výskumy v  tejto oblasti, napríklad neurológovia i psychiatri dnes už jednoznačne potvrdzujú benefity muzikoterapie pri liečbe Parkinsonovej či Alzheimerovej choroby.

Arteterapia pre všetkých

Arteterapia nemá kontraindikácie ani vekové, sociálne či iné obmedzenia. „Jedine hádam totálny odpor k tvorbe by mohol byť kontraindikáciou, ale aj ten sa dá u každého klienta overenými metódami so skúseným arteterapeutom prekonať. Všetko musí však prebiehať  slobodne a  bez nútenia. Umenie a násilie sú v rozpore,“ prízvukuje odborníčka. „U ľudí, ktorí nemajú duševné či telesné indikácie, by som nazvala tieto činnosti skôr ,arteprevencia. Každý človek má potenciál tvoriť niečo nové. Nachádzať nové tvary, kompozície, reflexie, ale aj riešenia a myšlienky, lebo výtvarná tvorivosť má evidentne transfer aj do iných oblastí života. Tvorivosť je vždy pre každého človeka obohacujúca a dá sa povedať, že je aj liečivá.“ V zahraničí majú na niektorých univerzitách študenti fyziky ale i medicíny povinné umelecké predmety. Dostávajú tak možnosť iného pohľadu na svet, ako len cez vedu. Ich vnímanie je komplexnejšie a tým aj širokospektrálne.

Wellness pre dušu

Jaroslava Šicková-Fabrici odporúča, aby si každý raz za čas doprial arteterapiu. „Je dobré, keď budujeme nielen svaly svojho tela, ale kultivujeme aj svojho ducha, dušu, estetično, lebo to arteterapia robí naozaj jedinečnou cestou. Ak človek čo i len vníma umelecké dielo, je to považované za  duchovný počin. Zrazu klient začína vnímať krásu inak ako dovtedy, vidí ju aj v bežných veciach,  stáva sa citlivejší nielen k svojmu okoliu, ale aj k sebe, svojim emóciám, k druhým ľuďom a k ich emóciám, je empatickejší k ľuďom aj k prírode.“ Arteterapia podľa odborníčky môže byť aj akou si kultúrnou terapiou. Umenie je tu aj na to, aby ľudia viac milovali stromy, potoky, hory, ale aj ľudí a zvieratá a vedeli sa tešiť z drobných i veľkých umeleckých zážitkov, ako napr. z tvaru či farebnosti nájdeného kamienka či mušle na brehu mora, alebo z návštevy galérie. 

Umenie pomáha

A aké sú zážitky priekopníčky v  oblasti arteterapie na  Slovensku? „Pracovala som veľa najmä s  tínedžermi s  Downovým syndrómom. Tí majú umelecký ,kanál‘ veľmi priepustný, či ide o aktivity ako modelovanie z  hliny, maľbu, hudbu alebo tanec. Umením som im pomáhala kompenzovať niektoré mentálne deficity – proces pálenia v keramickej peci napr. im pomohol pochopiť súslednosť času, u autistických detí sa mi pomocou hliny a jej schopnosti hmatovej stimulácie podarilo spontánne odblokovať u nich často zablokovaný kanál verbálnej komunikácie.“ Arteterapia však dokáže pomôcť aj deťom z neúplných rodín, ktoré nájdu v tvorbe nádej na znovuvybudovanie si istôt potrebných pre ich ďalší zdravý vývoj. Nevidiaci zase nachádzajú pomocou hliny, hmatu a možnosti 3D sebavyjadrenia orientáciu a pevný bod pod nohami potrebný pre ich „normálne“ fungovanie vo svete vidiacich. „Umenie vo  svojej spirituálnej konštitúcii má schopnosť pomáhať človeku nájsť duchovné hodnoty na jeho neľahkej ceste životom preplnenej materiálnymi nástrahami a  náhradami pravých hodnôt, ba má potenciál aj zachraňovať ľudské životy!“ tvrdí odborníčka po viac ako 35 rokoch praxe.